លិខិតសំណូមពរ អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា ផ្ញើជូនទៅលោក ង្វៀង ភូ ត្រុង អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និង លោកស្រី Navi Pillay ប្រធានឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួល បន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

.