លិខិតរំលែកទុក្ខ របស់សម្ព័ន្ធសិស្សានុសិស្សស្រុកកំពង់ស្ពាន