លិខិតបវារណាឧបត្ថម្ភៈ វត្តខេមររង្សី ក្រុងសាន់ហូស្សេ