លិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម