លទ្ធផលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលថ្លែងការណ៍នៅ UNPFII

នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា នេះ ក្រុមយុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទើបតែ​បានបញ្ចប់​ការចូល​ស្ដាប់ និង​ថ្លែង ការណ៍ នៅក្នុង វេទិកា អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី​បញ្ហា​ជនជាតិដើម នៅ​ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២ ដង ដើម្បី​ជម្រាប អង្គការសហប្រជាជាតិ អំពី​បញ្ហា​ដែល​វៀតណាម​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​លើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម នៅ​ដែនដី កម្ពុជា​ក្រោម ។ វេទិកា​នេះ ធ្វើឡើង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា នេះ ដើម្បី​ផ្ដល់ឱកាស​ឲ្យ​ជនជាតិដើម​នានា​ក្នុង ពិភពលោក បាន បញ្ចេញ​សំឡេង ។​

អ្នកនាង កៀង សូធី ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
អ្នកនាង កៀង សូធី ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

​​លោក ថាច់ រដ្ឋា បាន​សម្ភាស អ្នកនាង កៀង សុធី ប្រធាន​គណៈ​ក​ម្មាធិការ​យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម អំពី​លទ្ធផល​របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម ដែល​បាន​ចូលរួម​ប្រជុំ​ក្នុង​វេទិកា​នេះ ដូចតទៅ​៖​

ចម្លងទុក

តំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយទូរស័ព្ទក្នុង អ.ស.ប. ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងថ្លែងការណ៍រួច ។
តំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយទូរស័ព្ទក្នុង អ.ស.ប. ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងថ្លែងការណ៍រួច ។