រូបថត « ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក » នៅកាណាដា ថ្ងៃទី ០៤ សីហា

ព្រះតេជព្រះគុណ ធី ធី ធម្មោ ។

ឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ លោក តោ គិម ថុង, លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ និង លោក សម រង្ស៊ី ។

លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ។

លោក សម រង្ស៊ី ។

បណ្ឌិត Joshua Cooper ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

លោក តោ គិម ថុង អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

លោក សម រង្សី ប្រធានគណបក្ស សម រង្ស៊ី ។

លោក កឹម សុខា ប្រធានគណបក្ស សិទ្ធិមនុស្ស ។

លោក មាជ សុវណ្ណារា ខាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ ។