រូបថតៈ សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ប្រារព្ធ​ខួប ១៣ ឆ្នាំ ថ្ងៃ KKF ចូល​ជា​សមាជិក UNPO

សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា នេះ បាន​ប្រារព្ធ​ខួប ១៣ ឆ្នាំ ថ្ងៃ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​អង្គការ​ប្រជាជាតិ​គ្នាន​តំណាង ដែល​ហៅ​កាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា UNPO ។ កម្មវិធី​នេះ ប្រារព្ធ​នៅ​វត្ត​សា​គម​គ្គីរ​ង្សី ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដោយមាន​ការចូលរួម​ថ្លែង​សារ​តាមរយៈ Internet Conference ពី លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​អំពី​ផែនការ​របស់​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ការចាក់​បញ្ចាំង​វីដេអូ​ស្ដីពី សកម្មភាព​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​ឆាក​អន្តរជាតិ​ជាង ១០ ឆ្នាំ មកនេះ ។​ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន
KKF-CAMBODIA_1

KKF-CAMBODIA_2

KKF-CAMBODIA_3

KKF-CAMBODIA_4

KKF-CAMBODIA_5

KKF-CAMBODIA_6

KKF-CAMBODIA_7

KKF-CAMBODIA_8

KKF-CAMBODIA_9

KKF-CAMBODIA_10

KKF-CAMBODIA_11

KKF-CAMBODIA_12

KKF-CAMBODIA_13

KKF-CAMBODIA_14

KKF-CAMBODIA_15_1

KKF-CAMBODIA_16

KKF-CAMBODIA_17

KKF-CAMBODIA_18

KKF-CAMBODIA_19

KKF-CAMBODIA_20

KKF-CAMBODIA_21

KKF-CAMBODIA_22

KKF-CAMBODIA_23

KKF-CAMBODIA_24

KKF-CAMBODIA_25

KKF-CAMBODIA_26

KKF-CAMBODIA_27

KKF-CAMBODIA_29

KKF-CAMBODIA_30

KKF-CAMBODIA_32

KKF-CAMBODIA_33

KKF-CAMBODIA_35

KKF-CAMBODIA_36

KKF-CAMBODIA_38

KKF-CAMBODIA_39_1

KKF-CAMBODIA_40

KKF-CAMBODIA_42

KKF-CAMBODIA_43

KKF-CAMBODIA_44_2

KKF-CAMBODIA_45

KKF-CAMBODIA_46

KKF-CAMBODIA_47

KKF-CAMBODIA_48

KKF-CAMBODIA_49

KKF-CAMBODIA_50

KKF-CAMBODIA_51

KKF-CAMBODIA_52

KKF-CAMBODIA_54

KKF-CAMBODIA_55

KKF-CAMBODIA_56

KKF-CAMBODIA_57

KKF-CAMBODIA_58

KKF-CAMBODIA_59

KKF-CAMBODIA_60

KKF-CAMBODIA_62

KKF-CAMBODIA_63

KKF-CAMBODIA_65

KKF-CAMBODIA_66

KKF-CAMBODIA_67

KKF-CAMBODIA_68

KKF-CAMBODIA_69

KKF-CAMBODIA_70

KKF-CAMBODIA_71

KKF-CAMBODIA_72

KKF-CAMBODIA_73

KKF-CAMBODIA_74

KKF-CAMBODIA_75

KKF-CAMBODIA_76

KKF-CAMBODIA_77

KKF-CAMBODIA_78

KKF-CAMBODIA_79

KKF-CAMBODIA_80

KKF-CAMBODIA_81

KKF-CAMBODIA_82

KKF-CAMBODIA_83

KKF-CAMBODIA_84

KKF-CAMBODIA_85

KKF-CAMBODIA_86

KKF-CAMBODIA_87

KKF-CAMBODIA_88

KKF-CAMBODIA_89

KKF-CAMBODIA_90

KKF-CAMBODIA_91

KKF-CAMBODIA_92

KKF-CAMBODIA_93