រូបថតៈ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅតំបន់អាស៊ី

ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច នៅតំបន់អាស៊ី រួមមានប្រទេសថៃ ភូមា និងកម្ពុជា។

រូបថតៈ VOA