រូប​ថត​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម​ចូល​ថ្លែង​ការណ៍​នៅ UNPFII ​ថ្ងៃ​ទី ​១៥ ​​ខែ​ឧស​ភា ​ឆ្នាំ ២០១៤

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា​នេះ ជាថ្ងៃទី ៤ ហើយ ដែលមេដឹកនាំ និង​ក្រុមយុវជននៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅតាម​បណ្ដា​រដ្ឋ​នានា នៃ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​, ប្រទេស​កាណាដា និង​កម្ពុជា បានចូល​ស្ដាប់ និង​ថ្លែងការណ៍​ នៅក្នុង​វេទិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​អង្គកាសហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពី​បញ្ហា​ជនជាតិដើម (UNPFII) នៅ​ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ នាទី​ក្រុង New York ។

 រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន
KKFYC-UNPFII (1) KKFYC-UNPFII (2) KKFYC-UNPFII (3) KKFYC-UNPFII (4) KKFYC-UNPFII (5) KKFYC-UNPFII (6) KKFYC-UNPFII (7) KKFYC-UNPFII (8) KKFYC-UNPFII (9) KKFYC-UNPFII (10) KKFYC-UNPFII (11) KKFYC-UNPFII (12) KKFYC-UNPFII (13) KKFYC-UNPFII (14) KKFYC-UNPFII (15) KKFYC-UNPFII (16) KKFYC-UNPFII (17) KKFYC-UNPFII (18) KKFYC-UNPFII (19) KKFYC-UNPFII (20) KKFYC-UNPFII (21) KKFYC-UNPFII (22)