រូប​ថត​សន្និ​បាត​យុវ​ជន​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម ​នៅ​ទី​ក្រុង ​Philadelphia ថ្ងៃ​ទី ​១៧ ​ខែ​ឧសភា​

រូប​ថត​សន្និ​បាត​យុវ​ជន​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម ​នៅ​ទី​ក្រុង ​Philadelphia ថ្ងៃ​ទី ​១៧ ​ខែ​ឧសភា​៖

ថតរូបរួមគ្នា ។
ថតរូបរួមគ្នា ។
ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត - និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកម្ពុជា ។
ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត – និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

KKFYC 19 KKFYC 18 KKFYC 16 KKFYC 15 KKFYC 14 KKFYC 13 KKFYC 10 KKFYC 12 KKFYC 9 KKFYC 8 KKFYC 7 KKFYC 6 KKFYC 5 KKFYC 4 KKFYC 2 KKFYC 1KKFYC 20