រូបថតពិធីបុណ្យកឋិនទានវត្តផ្នោកំបុត ទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំង

រូបថតពិធីបុណ្យកឋិនទានវត្តផ្នោរកំបុត  ភូមិផ្នោកំបុត ស្រុកកំពង់ធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង  ថ្ងៃទី ១០-១១ កើត ខែកក្តឹក ព. ស.២៥៥៦  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ។