រូបថតទិវាខ្មែរក្រោម្ចាស់ស្រុក នៅកាណាដា ថ្ងៃទី ០៤ សីហា