រូបថតខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំ

ខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ នៅកុដិ ១៧ វត្តបទុមវតី ទីក្រុងភ្នំពេញ ។