រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន បន្ត​ការ​លាប​ពណ៌​សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម

RFA/ Khmer: បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស គឺ​ជា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​សហគមន៍​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​បាន​ ចាត់​ទុក​ថា ជា​រឿង​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ នីមួយៗ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ការ​ពារ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ ករណី​រំលោភ​បំពាន។

ពិសេស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដែល​រស់​ នៅ​ក្នុង​ ប្រទេស​មួយ​មាន​រដ្ឋាភិបាល​ គ្រប់គ្រង​ដែល​ មិន​មែន​ជា​ជាតិ​សាសន៍​របស់​ខ្លួន។ ពួក​គេ​ ងាយ​ប្រឈម​ នឹង​ការ​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ករណី​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស ដូច​ជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ជា​ដើម។ លោក ទីន ហ្សាការីយ៉ា រាយការណ៍៖

.