រដ្ឋកូឡូរ៉ាដូរ៖ ទិវាខួប៦៣ឆ្នាំ ថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម រដ្ឋកូឡូរ៉ាដូរ បានមូលមតិគ្នា ប្រារព្ធទិវារំលឹកខួប ៦៣ឆ្នាំ  ថ្ងៃបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ឱ្យទៅអាណានិគមយួន ថ្ងៃទី៤ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៩។

On behaft of the KhmersKampucheaKrom federation chapter in Colorado. We would like to invite you, your family

and friends participate with our 63rd anniversary commemoration.

When: June 09th-2012
from: 06:00PM-12:00MP

Where: King’s Land Restaurant
2200w Alameda Ave
Denver. CO:80219.
* Information contact:

1 Kien Dui : 720-382-8000

2 Thach lin: 303-501-9302
3 Kim Koi : 720-490-9282