យុវតីនិស្សិតខ្មែរក្រោមមួយរូប ទៅបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងព្រៃនគរ បានបាត់ខ្លួន ដោយអាថ៌កំបាំង

កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ យុវតីនិស្សិត ខ្មែរក្រោមមួយរូប ឈ្មោះជាអក្សរកាត់ ថ. ធ. វ. ដែលមានស្រុកកំណើត នៅស្រុកផ្នោរដាច់ ខែត្រ ព្រះពាំង កម្ពុជាក្រោម បានចេញទៅ បន្តការសិក្សាផ្នែកឯកទេសទេព្យ នៅទីក្រុងព្រៃនគរ បានបាត់ខ្លួនដោយអាថ៌៍កំបាំង បន្ទាប់ ពីចុះពីរថយន្ត ឈ្នួល នៅទីក្រុងហូជីមិញ អតីតទីក្រុងព្រៃនគរ នេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង ពីក្រុមគ្រួសារយុវតី និស្សិតខ្មែរក្រោម។

Texte alternatif

.