មើលប្រណាំងទូក ង នៅខេត្តឃ្លាំង

ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមកពីខេត្តនានាទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោម បានមកជួបជុំគ្នានៅដងទន្លេបាសាក់ ឋិតក្នុងទីរួមខេត្តឃ្លាំង នៅថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ដើម្បីទស្សនា និងគាំទ្រការប្រណាំងទូក ង ។

1 6 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 24