មហាសន្និបាតលើកទី ៩ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២

ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាណត្តិកាលទី ៣ ឆ្នាំ ២០១២ ដល់២០១៦ ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោត ក្នុងមហាសន្និបាតសកល លើកទី ០៩ របស់សហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលបានប្រារព្ធ ២ ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី ១១ និង ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុងហា មិនតោន ប្រទេស កាណាដា ។