មន្រ្តីសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅខែត្រក្រមួនសរ បើកកិច្ចប្រជុំមួយ ស្តីពីការប្រឡងបំណាច់ នៃពុទ្ធិកសិក្សា របស់សមណនិស្សិត-សិស្សខ្មែរក្រោម

មិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោម បច្ចុប្បន្ន នៅតាមបណ្តាខែត្រនានា នៅកម្ពុជាក្រោម វត្តអារាមស្ទើរតែស្រុកនិគម បានបើកពុទ្ធិកសិក្សា ចាប់ ថ្នាក់សាលាបាលីទី ១ រហូតដល់ថ្នាក់គរុកោសល្យ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលខកខានឡើយ ដោយឡែក នៅខែត្រក្រមួនសរ កាលពីពីរសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ និងមន្រ្តីសង្ឃទូទាំងខែត្រ បានបើក កិច្ចប្រជុំមួយ ស្តីពីការប្រឡងបំណាច់ឆ្នាំ របស់សមណ សិស្ស និងនិស្សិតទូទាំងខែត្រ ព័ត៌មានបន្ថែម លោក ហៅ ឈូន លី រាយការណ៍ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.