រូបភាពៈ ព្រះសង្ឃបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនចៅខ្មែរក្រោម នៅវត្តបុព្វាវនារាម ព្រែកពន្ទង ខេត្តឃ្លាំង