ពេលណាសំឡេងរបស់ខ្មែរក្រោម ត្រូវបានគេស្ដាប់

រូបត្លុក VOKK ដោយ ធីតា ចៅ ។
រូបត្លុក VOKK ដោយ ធីតា ចៅ ។