ពីធីបុណ្យគម្រប់ខួប ៧ ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រី យ៉ាន់​ចាន់​ណា ។.