ពិធីស្រង់ទឹកព្រះរបស់ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្នុងវត្តមួយនៃខេត្តព្រះត្រពាំង ធ្វើវិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវារី ដល់ព្រះពុទ្ធបដិមា (ស្រង់ទឹកព្រះ) នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងឱកាសវារៈឡើង សក្ដិ៍ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរម្សិលមិញ នេះ ។ រូបថត៖ ថាច់ យ៉ួង