ពិធីសម្ពោធន៍វត្តខេមររង្សី សាន ហូ ហ្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី២៧-០៨-១១

.