ពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត

ពលរដ្ឋអាមេរិកកំណើរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia បានចូលរួមពិធីបុណ្យ ឈានបនិច្ច សព លោក វិញ វ៉េត ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ នៅវត្តសុរិយារង្សី ។

លោក វិញ វ៉េ​ត មានស្រុកកំណើត ​នៅ​ភូមិព្រៃ​ជាប់ ស្រុកជ្រោ​យញរ ខេត្ត​ពល​លាវ ។

លោក បានទួលអនិច្ចកម្ម កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ១៤ ខែកត្កិក ឆ្នាំ ម្សាញ់បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៥៧ ត្រូវនឹង ​ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ គ.ស. ២០១៣ ក្នុង​ជន្មាយុ ៦២ ឆ្នាំ ដោយ​រោគាពាធ ។

រូបថតលោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
រូបថតលោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
កូនចៅបួសមុខភ្លើង ។
កូនចៅបួសមុខភ្លើង ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
មនុស្សចូលរួមបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
រូបថត លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
រូបថត លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
សព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីឈាបនកិច្ចរបស់គាត់  នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
សព លោក វិញ វ៉េត នៅវត្តសុរិយារង្សី ទីក្រុងភីឡាដែលផ្យា (Philadelphia) រដ្ឋ Phennsilvalnia សហរដ្ឋអាមេរិក កន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចរបស់គាត់ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។