ចំណីខួរ៖ ច្បាប់កម្មផល

សាបព្រោះអំពើមួយ អ្នក នឹងទទួលផលជាទម្លាប់មួយ;   សាបព្រោះទម្លាប់មួយ, អ្នក នឹងទទួលផលជាចរិតមួយ; សាបព្រោះចរិតមួយ, អ្នក នឹងទទួលផលជា  វាសនាមួយ ។

Sème un acte, tu récolteras une habitude ; sème une habitude,tu récolteras un caractère ; sème un caractère, tu récolteras une destinée.  »

Sow an act, you harvest an attitude; sow an attitude, you harvest a character, sow a character, you harvest a destiny.

ព្រះបន្ទូល ដាឡៃ ឡាម៉ា (ផ្តល់ដោយលោក ថាច់ វៀង)