ពាក្យស្លោកប្រចាំថ្ងៃ

« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait.  »

’’សូមអ្នកកុំខ្លាចបង្កើតឱ្យមានសត្រូវ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានទេ គឺអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់’’

“Don’t be afraid of making enemies; if you don’t have one, it means you have done nothing.”

George Clemenceau