ពាក្យស្លោកប្រចាំថ្ងៃ

<<សុខចិត្តឱ្យសឹករេចរឹល កុំឱ្យច្រេះចាប់>>

ដកស្រង់ពីសៀវភៅ ៥៣៣ គំនិត និងបណ្តាំ