ពាក្យស្លោកប្រចាំថ្ងៃ

We cannot choose the things that will happen to us.

But we can choose the attitude we will take

toward anything that happens.

Success or failure depends on our attitude.

Alfred A. Montapert

យើងមិនអាចជ្រើសរើស អ្វីដែលកើតមានចំពោះយើងទេ

ប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើស អាកប្បកិរិយាដែលត្រូវប្រកាន់យក

ចំពោះអ្វីៗដែលកើតមានឡើង។

ជោគជ័យ ឬបរាជ័យ វាយោងទៅតាមអាកប្បកិរិយារបស់យើង។(១)

អាលហ្វ្រេដ អ.ម៉ុតាពើត

(១) ’’យើងជាខ្មែរក្រោម មិនអាចដឹងបាន ថារដ្ឋាភិបាលយួនបំរុងធ្វើអ្វី ទៅលើជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទេ។ ប៉ុន្តែឆ្លើយតប នឹងរាល់ទង្វើរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនយើងជាខ្មែរភ្ញាក់រលឹក ត្រូវតែប្រកាន់យក អាកប្ប- កិរិយាមួយ ដើម្បីជួយការពារ ដល់ជនរួមលោហិតរបស់យើង។ជោគជ័យ ឬបរាជ័យរបស់យើង គឺឋិតនៅ លើអាកប្បកិរិយារបស់យើង ជាខ្មែរក្រោមទាំងអស់គ្នានោះឯង។’’