ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.5

១. បទ ពន្លីខ្មែរក្រោម

ពន្លីខ្មែរក្រោម

២. បទកម្លាំងសាមគ្គី

កម្លាំងសាមគ្គី

៣. បទរលកវាសនា

រលកវាសនា

៤. បទដងប៉ាកកាស្ដារជាតិ

ដងប៉ាកកាស្ដារជាតិ

៥. បទដែនដីកំណើតខ្ញុំ

ដែនដីកំណើតខ្ញុំ

៦. បទជាតិត្រូវការបង

ជាតិត្រូវការបង

៧. បទសម្រែកយុត្តិធម៌

សម្រែកយុត្តិធម៌

៨. បទចំណងដៃប្រវត្តិសាស្ត្រ

ចំណងដៃប្រវត្តិសាស្ត្រ

៩. បទស្ដាយកេរដូនតា

ស្ដាយកេរដូនតា

១០. បទគំនុំលោហិត

គំនុំលោហិត

១១. បទទំពាំងស្នងឫស្សី

ទំពាំងស្នងឫស្សី

១២. បទវាចាកវី

វាចាកវី

Khmer Krom Production Vol 5 A

Khmer Krom Production Vol 5 B.