ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.4

សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយផ្ដើមបទចម្រៀង

សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយផ្ដើមបទចម្រៀង

អត្ថាធិប្បាយបទកំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ

អត្ថាធិប្បាយបទកំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ

១. បទ កំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ

កំពង់ស្ពានវិមានខ្ញុំ

២. បទ ចងចាំជានិច្ច

បទ ចងចាំជានិច្ច

៣. បទ ភពអាថ៌កំបាំង

ភពអាថ៌កំបាំង

៤. បទ វត្តមានខ្មែរក្រោម

បទ វត្តមានខ្មែរក្រោម

៥. បទ សម្ផស្សក្រុងរ៉ុម

បទ សម្ផស្សក្រុងរ៉ុម

៦. បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក

បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក

៧. បទ ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក

ស្វាយទងជ្រលងទឹកភ្នែក

៨. បទ វណ្ណៈស្នេហ៍

បទ វណ្ណៈស្នេហ៍

៩. បទ ស្នេហាជាថ្នាំពុល

បទ ស្នេហាជាថ្នាំពុល

១០. បទ ព្រលឹងចងពៀ
បទ ព្រលឹងចងពៀ

១១. បទ វាសនាជនអានាថា
វាសនាជនអានាថា

១២. បទ កំហែកនាគរាជ

កំហែងនាគរាជ

១៣. បទ ជំនោរសេរីភាព
បទ ជំនោរសេរីភាព

អត្ថាធិប្បាយបទចាប៉ីគ្មានខ្សែ

អត្ថាធិប្បាយបទចាប៉ីគ្មានខ្សែ

១៤. បទ ចាប៉ីគ្មានខ្សែ

បទ ចាប៉ីគ្មានខ្សែ

សេចក្ដីបញ្ចប់បទចម្រៀង

សេចក្ដីបញ្ចប់បទចម្រៀង

Khmer Krom Production Vol 4 A

Khmer Krom Production Vol 4 B.