ផលិតកម្ម ខ្មែរក្រោម Vol.1

១. បទ សមុទ្រទឹកភ្នែក

សមុទ្រទឹកភ្នែក

២. បទ ទុក្ខខ្មែរក្រោម

ទុក្ខខ្មែរក្រោម

៣. បទ ទន្លេគោកខេត្តទឹកខ្មៅ

ទន្លេគោកខេត្តទឹកខ្មៅ

៤. បទ ឆ្នាំ ៤៥ ជង្រុកស្រូវអនុស្សា

ឆ្នាំ ៤៥ ជង្រុកស្រូវអនុស្សា

៥. បទ ដើរលេងតាមវត្តខ្មែរ

ដើរលេងតាមវត្តខ្មែរ

៦. បទ ផែនដីខ្មែរ
ផែនដីខ្មែរ

៧. បទ អនុស្សាវរីយ៍វត្តចន្ទរង្សី

អនុស្សាវរីយ៍វត្តចន្ទរង្សី

៨. បទ ស្រមៃថ្ងៃសេរីការ

ស្រមៃថ្ងៃសេរីការ

៩. បទ ទ្រព្យឥតស្រមោល

ទ្រព្យឥតស្រមោល

Khmer Krom Production Vol 1 A

Khmer Krom Production Vol 1 B

.