បុណ្យសម្ពោធឆ្លងកុដិ និងសមិទ្ធិផលនានា
ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីបុណ្យ

.