បុណ្យខួប ១០០ ថ្ងៃ ឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក សម បូរិន្ទ