បុណ្យខួបឆ្នាំទី ៦៣ នៃសោកនាដកម្ម បាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម