បទសម្ភាសន៍ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ជុំវិញការជាវវត្តខេមររង្សី

ចុចដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ជាមួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ជុំវិញការបវារណា បច្ច័យដើម្បីដោះបំណុលជាវវត្តខេមររង្សី នៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចតទៅ៖

ទីតាំងវត្តខេមររង្សី នៅក្នុងផែនទី Google


View Larger Map

វត្តខេមររង្សី Vatt Khemararangsey
ឆ្នាំកសាង៖ ខែតុលា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស.២០០២
បានជាវដាច់ធនាគារ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១១
សម្ពោធឆ្លង៖ ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១១
អាសយដ្ឋាន៖ 1594 Cunningham Ave San Jose CA 95122 U.S.A
តំណាងព្រះសង្ឃ៖ ព្រះតេជព្រះគុណ សឹង យ៉ឹងរតនា
លេខទូរស័ព្ទ៖ (408)550-5060
អ៊ីម៉ែល ៖ info@unitedkhmerkrom.org
គេហទំព័រ៖ http://www.unitedkhmerkrom.org