កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ថាច់ ង៉ុកថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ព្រះតេជគុណ អស់លោក នាក់ នាង មិត្ត អ្នកស្តាប់វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម ជាទីគោរពរាប់អាន។ ឆ្នាំនេះ ជាឆ្នាំទី ៦ហើយ ដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដឹកនាំ ដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានចូលរួម នៅក្នុង កិច្ចប្រជុំវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ដីពីជនជាតិដើមលើកទី១០ នាបុរីញ៉ូវយ៉ក់។ តើនៅ ក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ដីពីជនជាតិដើមនោះ ខ្មែរក្រោម នឹងលើកយកបញ្ហា អ្វីខ្លះ ដើម្បីប្រាប់ទៅដល់មតិអន្តរជាតិ អំពីទុក្ខកង្វល់ របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ដែលកំពុងរស់ នៅឯមាតុភូមិ នោះ។ ខាងក្រោមនេះ ជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងភ្នាក់ងារ អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ជាមួយ នឹងលោក ថាច់ ង៉ុកថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចតទៅ៖

.