បទចម្រៀងៈ ទឹកចិត្តស្តី្រ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ខាងក្រោមនេះ ជាមតិរបស់លោក សឹង សម្រេច ទាក់ទងទៅ នឹងខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀង ទឹកចិត្តស្តី្រ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម៖