បញ្ជីរាយនាមពុទ្ធបរិស័ទចួលរួមកសាងឧបដ្ឋានសាលា វត្តសាមគ្គីរង្សី នៅភ្នំពេញ

សូមចុចលើរូបនីមួយៗដើម្បីពង្រីកធំ