នាទីវប្បធម៌៖ ភាពខុសគ្នារវាងវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងវប្បធម៌ខ្មែរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ នាទីវប្បធម៌នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជា ក្រោម នឹងលើកយកនូវចំណុចសំខាន់ៗ ទាក់ទងទៅ នឹងវប្បធម៌ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពខុសគ្នាត្រង់ចំណុច ណាខ្លះ អំពីវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងវប្បធម៌ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយវាគ្មិន ដែល នឹងបក ស្រាយ រាល់ចម្ងល់ទាំងអស់នេះ គឺលោកសាស្រ្តាចារ្យ ថាច់ សុមេធ ដែលសព្វថ្ងៃកំពុងបង្រៀន នៅតាម បណ្តាសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ហើយតទៅនេះ សូមអស់ លោកអ្នកស្តាប់ តាមដាននូវការបកស្រាយរបស់លោក សាស្រ្តាចារ្យជាមួយ នឹងលោក ថាច់ ខេមរា ភ្នាក់ងារនៃវិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុកដូចខាងក្រោមនេះ៖

.