ធម្មយាត្រា ១០ ថ្ងៃ ដើម្បីសន្តិភាព និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ដោយធ្វើដំណើរថ្មើរជើង តាមផ្លូវជាតិលេខ ១ ពីខេត្តស្វាយរៀង ផ្លូវជាតិលេខ ៣ ចេញពីខេត្តកំពត ។ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ចេញពីខេត្ត ពោធិ៍សាត់ និងផ្លូវជាតិលេខ ៦ អា ចេញពីខេត្តកំពង់ធំ ឆ្ពោះមករាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ។

សហភាពសហជីពកម្ពុជា នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២ ខែធ្នូ បានចេញលិខិតអំពាវនាវដល់សមាជិកគ្រូបង្រៀន កម្មករ និងប្រជាពល រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស ឲ្យអញ្ជើញចូលរួមជាមួយធម្មយាត្រា-សិទ្ធិយាត្រា ដោយអហិង្សា និង សន្តិវិធី នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ ឲ្យបានច្រើនកុះករ ក្នុងគម្រប់ខួបទី ៦៥ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ៕

ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរបាន 10Km ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរបាន 10Km ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរបាន 20Km ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ធ្វើដំណើរបាន 20Km ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ។
ធម្មយាត្រារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដើម្បីសុំសន្តិភាព និងទាមទារសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅភ្នំពេញ ។