ទូក ង ៨ គ្រឿង ត្រូវបានលិច

ទូក ង ៨ គ្រឿង ត្រូវបានលិចនៅក្នុងពិធីប្រណាំង ទូក ង នៅខេត្តឃ្លាំង កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

Lich Tok 1 Lich Tok 2 Lich Tok 3 Lich Tok 4 Lich Tok 5