ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក ថៃ្ងទី ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ ប្រទេសកាណាដា