ទិដ្ឋភាពវត្តសម្បួររង្សី (សម្បួរ ) នៅស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង

ទិដ្ឋភាពវត្តសម្បួររង្សី ( សម្បូរ ) ឋិតនៅក្នុងភូមិតាខៅ ឃុំក្រសាំង ស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ។ វត្តនេះ បានកកើតឡើងនៅក្នុង ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ ។

សាលាធម្មសភា ។
ព្រះវិហារកសាងថ្មីដែលបានបញ្ចុះសីមាឆ្នាំ ១៩៩៨ ។
ព្រះវិហារកសាងថ្មីដែលបានបញ្ចុះសីមាឆ្នាំ ១៩៩៨ ។
ខ្លោងទ្វារចូលវត្ត [ មើលពីក្នុងចេញក្រៅ ] ។
សាលាធម្មសភា ។
ព្រះវិហារកសាងថ្មីដែលបានបញ្ចុះសីមាឆ្នាំ ១៩៩៨ ។
សាលាធម្មសភា ។
ព្រះវិហារកសាងថ្មីដែលបានបញ្ចុះសីមាឆ្នាំ ១៩៩៨ ។
កុដិព្រះចៅអធិការវត្ត ។
ព្រះវិហារកសាងថ្មីដែលបានបញ្ចុះសីមាឆ្នាំ ១៩៩៨ ។
ទិដ្ឋភាពខាងត្បូងព្រះវិហារ ។