ទិដ្ឋភាពព្រះមហាក្សត្រជួបប្រជារាស្ត្រ នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីមើលរូបភាពជាច្រើនទៀត