លទ្ធផលថ្ងៃទី ២ នៃកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣

វត្តធម្មិការរាមខ្មែរក្រោម ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣៖ គណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងថ្ងៃទី ២ នៃកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ FLorida សហរដ្ឋអាមេរិក ។