ថ្ងៃទីមួយនៃកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

Long Beach, CA៖ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ មេដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម មកពី​រដ្ឋ​នានា​ក្នុង  ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​ប្រ ទេស នានា​ក្នុង​ពិភពលោក បានមក​ជួបជុំគ្នា​នៅ​វត្ត​កម្ពុជា​ក្រោម ឋិត​នៅក្នុង​ទីក្រុង  Long Beach រដ្ឋ California ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ ជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ។​

​កិច្ចប្រជុំ​នេះ ប្រព្រឹត្តទៅ​រយៈពេល ២ ថ្ងៃ គឺ នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ និង ១៤ ខែធ្នូ នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​របាយការណ៍​កិច្ចការ​ដែល​បាន ធ្វើ​ក្នុង​ឆ្នាំ​កន្លងទៅនេះ និង​ពិភាក្សា ការងារ​អនាគត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ ។​ ​ខាងក្រោម​នេះ ជា​រូបថត​កិច្ចប្រជុំ​ថ្ងៃទី​មួយ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន​

 

លោក ថាច់ សេ ប្រធាសភាតំណាង សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

តំណាងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងនានា នៃរដ្ឋ California ។
តំណាងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងនានា នៃរដ្ឋ California ។
ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ ។
ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ ។
លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានប្រចាំអឺរ៉ុប ។
លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានប្រចាំអឺរ៉ុប ។
លោក Cooper ។
លោក Cooper ។
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទីមួយ ។
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទីមួយ ។
លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងទៅកាន់សមាជិក ។
លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងទៅកាន់សមាជិក ។
អានព្រឹត្តិបត្រកម្ពុជាក្រោម ។
អានព្រឹត្តិបត្រកម្ពុជាក្រោម ។
លោក Cooper ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក Cooper ទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
គណៈកម្មការវត្តកម្ពុជាក្រោម ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ។
គណៈកម្មការវត្តកម្ពុជាក្រោម ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើរបាយការណ៍ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើរបាយការណ៍ ។
គណៈប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីទីក្រុង ដែនវើ  រដ្ឋ កាឡូរ៉ាដូ ។
គណៈប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីទីក្រុង ដែនវើ រដ្ឋ កាឡូរ៉ាដូ ។
លោក ឡឹម ខៃ បង្ហាញ ព្រឹត្តិបត្រ កម្ពុជាក្រោម ដល់ភ្ញៀវចូលរួម ។
លោក ឡឹម ខៃ បង្ហាញ ព្រឹត្តិបត្រ កម្ពុជាក្រោម ដល់ភ្ញៀវចូលរួម ។
ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមកពីរដ្ឋនានា ។
ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមកពីរដ្ឋនានា ។