ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម នឹងត្រូវបានជម្រាបដល់មេដឹកនាំអាស៊ាន