ដំណឹងមរណភាព ឧបាសិកា តែប គឹម នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

លោក ថាច់ ញុង

លោក ស្រី លីនដា កៀង​(ពេ្រង ពិ្រទ្ធ)​នឹង លោក​​​ ប្រាល​ កៀង​ ព្រម​ទំាង​ ​គ្រួសារ

លោក​ វាន់ធា ញុង​ នឹង​ លោក​ ស្រឹ សាវីន​ ញុង (នៅ រដួ South Carolina)​ ព្រមទាំង គ្រួ​សារ

លោក​ ស្រឹ​ សូដានឺ​​​ អូណែល នឹង លោក ដឺក អូណែល​ (នៅ​ រដ្ឋ Florida)  ព្រមទាំង​ គ្រួសារ

លោក​ ស្រឹ ផាមមឹឡា ឡាំ (សំឡឹ) ​ នឹង​ លោក បុនថា ឡាំ ព្រមទាំង គ្រួសារ លោក ស្រឺ ឡូរ៉ា ឡាំ (សណ្ដាប)  នឹង លោក  វីញ ឡាំ ព្រមទាំង គ្រួសារ

លោក កេតឆៃល បូរឹន (កេត្យា)​ នឹង លោកស្រឹ សីវណ្ណា ឡាង ព្រមទាំង​ គ្រួសារ

​​​​​​​​​TEP KIM  ​  (1934 – 2012)

យើងខ្ញុំទាំង អស់ គ្នា មាន ទុក្ខ​ ជា ទម្ងន់ ដោយ ឪបាសឹកា តែប គឹម ដែល ត្រូវ ជា​ ភរិយា ម្ដាយ ម្ដាយក្មេក ជឹដូន នឹង ជឹដូនទួត បាន ទទួល មរណភាព នៅ ថ្ងែ ទឹ ២១ ខែ ត ឆ្នាំ ២០១២​ ម៉ោង​​​​​​​​​​​​​​១៥:៥៨​ក្នុង ជន្នមាយុ ៧៨ ឆ្នំា ដោយ រោគគាពាធ​ ។ ដំណឹង នេះ ទុក ជា សេចក្ដឹ អញ្ជើញ ដល់ ញាតិ មិត្ត​ ជិត ឆ្ងាយ នៃ សព ។

ពិធឹ បុណ្យសព នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ តាមកម្មវិធឹ ដូចខាងក្រោមនេះ

ពិធឹបង្សកូលរំលឹកវិញាណក្ខនសព

ថ្ងៃសុក្រទឹ ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២​ ចាប់ពឹម៉ោង ៤ ល្ងាចទៅ នៅ អស័យដ្ថាន 19242 Redford Ln

Huntington Beach, Ca 92648

Home phone (714) 536 3601

ពិធឹគោរពសព​នឹងបញ្ចុះសព

ថ្ងៃសៅទឹ ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ចាប់ពឹម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៦:00 នៅ    FOREST LAWN MEMORIAL PARK-CYPRESS

4471 Lincoln Ave, Cypress, Ca 90630 (714)828-3131

ពិធឹបុណ្យដារនឹងបុណ្យឆ្លងឪទ្តិសដល់សព

ថៃ្ងអាទិត្យទឹ ២៨ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០១២​ វេលាម៉ោង ៩: ៣០ ព្រឹកនៅអសៃយដ្ថាន 19242 Redford Ln

Huntington Beach, Ca 92648

ព័តមានពិស្តារសូមអញ្ចើញទា់កទងះ

លោក កៀង​​​​ ប្រាល​​​  ​ home(714) 536 3601,     Cell(714) 655 4498

Laura Lam                    cell(714) 310 4566

Pamela Lam                cell(714)397 5161