ដំណឹងបុណ្យបង្សុកូលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះបរមសពព្រះមហាវិរក្សត្រ